انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید نجارپور استادی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

سوابق تحصیلی

کارشناسی: روانشناسی بالینی

کارشناسی ارشد: روان شناسی عمومی

دانشجوی دکترای روان شناسی عمومی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.