انگلیسی
پنج شنبه ٣١ خرداد ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

سعید نجارپور استادی                           

مرتبه علمی:

پست الکترونیکی :

 

مقالات ژورنال

عنوان

نام نشریه

نمایه علمی

 

رابطه جو عاطفی خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پایگاه اقتصادی اجتماعی بر شکل گیری هویت جوانان

 

 

اندیشه و رفتار

 

علمی- پژوهشی

 

بررسی رابطه ادراک نابرابری اجتماعی، کم کاری اجتماعی و استرس شغلی با رضایت شغلی در بین کارکنان

 

علوم مدیریت

 

علمی- پژوهشی

بررسی رابطه جو عاطفی خانواده با هویت یابی، خودپنداره و عزت نفس نوجوانان و جوانان 17-28 سال اسلامشهر

 

 

علوم تربیتی

 

علمی- پژوهشی

 

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و باورهای غیر منطقی با رضایت شغلی در بین کارکنان مخابرات آ. شرقی

 

 

فراسوی مدیریت

 

علمی- پژوهشی

 

بررسی رابطه مولفه های هوش هیجانی با بالندگی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

 

 

فراسوی مدیریت

 

علمی- پژوهشی

 

 

رابطه احساس خودکارآمدی و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

علوم تربیتی

 

علمی- پژوهشی

 

 

بررسی رابطه تیپ های شخصیتی (درونگرا- برونگرا)، هوش و جنسیت با شرطی سازی معنایی

 

دانش و پژوهش در روان شناسی

 

 

علمی- ترویجی

 

بررسی رابطه هوش هیجانی و عزت نفس با مهارت های اجتماعی

آموزش و ارزشیابی

علمی- پژوهشی

 

بررسی رابطه ابعاد شخصیت و سبک های هویت با میزان استفاده از اینترنت و مقایسه آن در بین دانشجویان دختر و پسر

مطالعات روان شناسی تربیتی

علمی- پژوهشی

 

Examining the relation of coping strategies and psychological health with Job Burnout

 

American Journal of Scientific Research

ISI

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.